КОЛЛЕДЖІШІЛІК БАҚЫЛАУ

3.1.1.Колледж ішілік бақылау жұмыс жоспары

Колледждің ішкі бақылауының жоспары:

- колледж қызметін жетілдіру;

- білім беру сапасын арттыру;

- білім беру саласындағы ҚР заңнамасын сақтау;

- білім беру үрдісінің даму үрдістеріне талдау және болжау жүргізу.

Міндеттер:

- колледждің оқу-тәрбие үрдісінің жағдайы туралы ақпаратты жинау және өңдеу;

- барлық басқару шешімдерін іске асыру бойынша кері байланысты қамтамасыз ету;

- оқытушылардың жұмыс тәжірибесін зерделеу;

- колледждің педагогикалық қызметкерлеріне оқу-тәрбие жұмыстарына әдістемелік көмек көрсету;

- пәндер бойынша ҚР МЖМБС, ОЖБ, КТЖ талаптарының орындалуын мерзімдік тексеру;

- оқу пәндерін оқыту сапасын, оқытушылардың оқу – тәрбие жұмысының мазмұнына, түрі мен әдістеріне қойылатын ғылыми - негізделген

 талаптарының сақталуын жүйелі бақылау;

- білім алушылардың білімін меңгеру процесін, олардың даму деңгейін, өз бетінше білім алу әдістерін меңгеруді кезең-кезеңмен бақылау;

- колледждің барлық жұмыс жоспарларының және қабылданатын басқару шешімдерінің орындалуын үнемі тексеру.

 

КІБ бағыты

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объекті

 

Бақылау

түрі

 

Бақылау

әдістері

 

Жауаптылар

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Тамыз

ОТҮ ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Колледждің оқу

жылының басталуына

дайындығы

 

Колледждің материалдық-техникалық,

ұйымдастырушылық

жағдайларын өрт

қауіпсіздігі талаптарына,

санитарлық-эпидемиологиялық

тәртібінің талаптарына

сәйкестігін бағалау

 

Ғимараттың

инженерлік

инфрақұрылымы, аумағы, үй-жайлары,

колледждің

құжаттары

 

Колледжді

жаңа оқу

жылына

қарап шығу

 

Кабинеттерді,

колледж

бөлмелерін

қарау,

құжаттарды

зерделеу

 

Шаруашылық меңгерушісі

 

Тексеру нәтижелерін

әкімшілік кеңес отырысында қарау

 

 

Топтарды жинақтау

ҚР «Білім туралы» заңын

сақтау. Колледждің

қабылдау тәртібін сақтау.

 

Оқушылардың

жеке істері

(құжаттары)

 

Шолу

Құжаттарды

талдау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Оқуға қабылдау

туралы бұйрық

 

Оқу үрдісінің және

жаңадан қабылданған

топтардың ОЖБ,

талдау

 

Оқу үдерісі кестесі мен ОЖБ ҚР МЖМБС

талаптарына сәйкестілігі

 

Оқу үдерісінің,

кестесі, ОЖБ

 

Тақырыптық

Құжаттарды

талдау

 

Директордың

ОІЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Педагогикалық кеңес

 

Сабақ кестесін

құрастыру

 

СанЕмН және ОЖБ

талаптарына сәйкестігін

анықтау

 

Сабақ кестесі

Тақырыптық

Кестені талдау

диспетчер

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

 

Кадрлармен

қамтамасыз етілуі

 

Педагогикалық ұжымның сапалық құрамын талдау.

Оқытушылардың

жүктемесін талдау,

талаптарға сәйкестігі

Оқытушыларды

тарифтеу

 

Тақырыптық

Оқытушылар

дың

тарификация

сын талдау

 

Директордың

ОІЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

 

МЖМБС

талаптарының орындалуын

бақылау

 

Оқу-әдістемелік

базаның жағдайы

 

Пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендердің жасақталуына талдау

кабинеттер

Шолу

Кабинеттерді

зерделеу

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

 

КІБ жоспарлау:

МЖМБС сәйкес

пәндер бойынша

күнтізбелік -

тақырыптық

жоспарлар, жұмыс

бағдарламаларын

әзірлеу бойынша

оқытушылардың

қызметін тексеру

Пәндер бойынша жұмыс

бағдарламаларын,

күнтізбелік-тақырыптық

жоспарларды құру сапасын анықтау

 

КТЖ, жұмыс

бағдарламалары,

сабақ

жоспарлары

 

Тақырыптық

Жұмыс

бағдарлама -

ларын, КТЖ

тексеру

 

кафедра

жетекшілері

 

Анықтама

Әкімшілік кеңес

отырысына ақпарат

қыркүйек

КІБ бағыты

Бақылауға жататын

мәселелер

 

Бақылау мақсаты

Бақылау

объекті

 

Бақылау

түрі

 

Бақылау

әдістері

 

Жауаптылар

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Педагогикалы

қ кадрлардың

жұмысын

бақылау

 

Педагогикалық

қызметкерлердің

біліктілігін арттыру

 

Біліктілікті арттыру қажет педагогтардың тізімін нақтылау және түзету

Кәсіби

дайындық

деңгейі

 

Алдын ала

Педагогтармен

сұхбаттасу

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Біліктілікті арттыру

жоспары

 

Педагогикалық

қызметкерлерді

аттестаттау

 

Санатты растауды қажет ететін педагогтар тізімін

нақтылау және түзету

Педагогтардың

біліктілік

деңгейі

 

Алдын ала

Сұхбат

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Педагогтарды

аттестаттау жоспары

 

Оқу

құжаттамасы

ның жүргізілуін бақылау

 

Студенттердің жеке

істерімен жұмыс

 

Студенттердің жеке істерін ресімдеудің сапасы мен дұрыстығын бағалау. Оқу жылының басына

контингентті тексеру

Студенттердің

жеке істері

 

Тақырыптық

Жеке істерін

(құжаттарын)

тексеру

 

Бөлім меңгерушілері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

 

Оқу журналдарын,

сынақ кітапшаларын

ресімдеу бойынша

талаптарды сақтау

бойынша топ

кураторларының

қызметін тексеру

 

Оқу жылының басында топ

кураторларының

журналдары мен сынақ кітапшаларын ресімдеу кезінде бірыңғай

орфографиялық режимді сақтау.

Журналдар мен

сынақ

кітапшалары

 

Жаппай

Журналдар

және сынақ

кітапшалары

мен танысу

 

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

ОТҮ

ұйымдастыру

шарттарын

бақылау

 

Оқушылардың

оқулықтармен және оқу құралдарымен

қамтамасыз етілуі

 

ҚР «Білім туралы» Заңын орындау. Жаңа оқу жылында кітапхана қорының оқулықтармен

қамтамасыз етілуін талдау

Кітапхана қоры

Шолу

Оқулықтарды

алғаны туралы

есеп

Кафедра

меңгерушісі

 

Ақпараттық анықтама.

Әкімшілік кеңесте

қарау

 

 

Колледж

қызметкерлерінің,

контингент

қозғалысын есепке алу бойынша оқу

бөлімінің жұмысы

ҰБДБ деректер базасын

толтыру үшін бұйрықтар

дайындауды тексеру

Бұйрықтар,

студенттердің

жеке істері

Бақылау

ҰБМБ үшін

жеке істерде

бұйрықтарды,

қажетті

құжаттарды

тексеру

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

директордың

АКТ жөніндегі

орынбасары,

бөлім

меңгерушілері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

 

Медициналық тексеру

Оқытушылардың жұмысқа

жіберілуін, білім

алушыларды медициналық

тексеру нәтижелерін

талдау

Оқытушыларды

ң медициналық

кітапшалары,

білім алушыларды

медициналық

тексеру

Шолу

Медициналық

кітапшаларды

тексеру,

оқушылардың

медициналық

тексерілунің

нәтижелері

Медицина

қызметкері

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

қазан

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын

және МЖМБС

талаптарын

орындауды

бақылау

Әкімшілік бақылау

жұмыстарының

кестесі

 

Кестенің уақтылы

орындалуы

 

Оқытушыларды

ң қызметі

 

Жеке (дербес)

Білім

алушыларды

тестілеу

 

Директордың

ОІЖ, АКТ

жөніндегі

орынбасарлары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

 

Қазақ тілі пәндері

кафедрасының

жаңадан қабылданған мұғалімдерінің

қызметін тексеру

Оқытушының кәсіби

деңгейін бағалау, сабақтарда қолданылатын әдістер мен тәсілдерді түзету

Оқытушылар

Жеке (дербес)

Сабаққа

қатысу,

құжаттармен

танысу.

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары, Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Оқу

құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

Қазақ тілі  пәндері

кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

Оқу жоспары мен МЖМБС

талаптарына сәйкес

бағдарламалық

материалдың өтуін

қамтамасыз ету.

Оқу

журналдары,

КТЖ

Жаппай

Құжаттармен

танысу

Оқу бөлімінің меңгерушісі, Бөлім

меңгерушілері

Анықтама.

Әкімшілік

кеңесте қарау

Тәжірибені

ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Практиканың барлық

түрлері бойынша оқу-жоспарлау

құжаттамаларының

дайындығын бақылау

Практиканың үлгілік оқу

бағдарламалары

талаптарының сәйкестігін,

жеке тапсырмалардың

сапасын тексеру

Практика

бойынша ЖЖ

және КТЖ,

жеке

тапсырмалар

Тақырыптық

ЖЖ, КТЖ,

жеке

тапсырмаларды

тексеру

Директордың

ОӨЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама.

Әкімшілік

кеңесте қарау

 

АҚ және ТЖ

ұйымдастыру

шарттарын

бақылау

 

1. Колледжде өрт

қауіпсіздігін сақтауды

қадағалау

2. Төтенше жағдай

кезінде оқытушылар

мен студенттердің

іс – әрекеті

Колледждегі ӨҚ

талаптарының сақталуын тексеру, студенттер мен оқытушылардың төтенше жағдай кезінде өмірді қорғау дағдыларын

меңгеруін бағалау.

ТЖ жағдайында

өмірді қорғау

дағдылары

 

Тақырыптық

Құжаттарды

талдау, оқу

дабылы

 

Шаруашылық меңгерушісі

 

Анықтама, Бұйрық.

 

Педагог

кадрлардың

жұмысын

бақылау

 

Сабақ жоспарының

сапасы

 

Оқытушылардың сабақ жоспарларын жасау сапасын бағалау

Оқытушыладың

сабақ жоспары

 

Тақырыптық

Сабақ

Жоспарлары

ның болуы мен

мазмұнын

талдау

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

 

Әкімшілік

кеңеске анықтама

 

 

Тәрбиелеу

үдерісін

бақылау

 

1 курста сыныптық жалпылама бақылау

 

1 курса студенттерінің

жаңа әлеуметтік –

педагогикалық жағдайға

бейімделуі

 

Оқытушылар

дың қызметі

 

Сыныптық-жалпылама

 

Сабаққа

қатысу, топ

кураторлары

ны

ң жұмысын

талдау

 

Психолог

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

 

Колледждегі пәндік

үйірмелер мен спорт

секцияларының

жұмысы

Дәрісханадандан тыс

жұмысты ұйымдастыру

 

Оқытушылар

дың қызметі

 

Жеке

Пәндік

үйірмелер мен

спорт

секцияларына

бару, құжаттаманы

тексеру

Директордың

ТЖ, АКТ

жөніндегі

орынбасарлары

 

Анықтама. Директор

жанындағы кеңесте

қарау

 

қараша

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу пәндерін

оқыту жағдайын

және талаптардың

орындалуын

бақылау

Математика және информатика пәндер кафедрасының

оқытушыларының

жұмысын

ұйымдастыру

Оқытушылардың жұмысын

талдау

 

Оқытушылар

Жеке

Оқу

сабақтарына

қатысу,

құжаттарды

талдау

сұхбаттасу

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

 

Эксперименттік

бағдарламалардың

жұмысын

ұйымдастыру

Қолданбалы бакалавриат

ББ бағдарламалық

материалының өту

сапасының деңгейін

бағалау

Оқытушылар

Тақырыптық

Оқу

сабақтарына

қатысу,

құжаттарды

талдау

сұхбаттасу

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Оқу

құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

 

Шетел тілі пәндері

кафедрасы

педагогтарының

қызметін тексеру

 

Оқу жоспары мен

МЖМБС талаптарына

сәйкес бағдарламалық

материалдың өткізілуін

қамтамасыз ету

Оқу

журналдары,

КТЖ

 

Жаппай

Құжаттамамен

танысу

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Мамандықтарды оқу әдістемелік

қамтамасыз ету

 

Мамандықтардың оқу әдістемелік қамтамасыз ету

сапасының деңгейін

бағалау

 

ОӘК

Тақырыптық

ОӘК мазмұнын

талдау

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Тәрбие үрдісін

бақылау

 

«Тәуекел тобының»

оқушылары

 

«Тәуекел топтары»

кураторларының жұмысын

талдау

 

Кураторлар

Жаппай

Құжаттарды

тексеру,

сұхбаттасу

 

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

Оқу сабақтарына

қатысу мониторингі

Оқушылардың жүйелі

түрде жіберілуін анықтау мақсатында топтарда сабаққа қатысуын талдау

Дәрісханалар

бойынша

күнделікті

бақылау.

Кураторлардың

есебі

Тақырыптық

Есептерді

тексеру,

деректерді

әкімшілік

бақылау

деректерімен

салыстыру

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

Желтоқсан

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

Жарытыластану және қоғамтану пәндері кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

 

Бағдарламалық материалдың оқу жоспары

мен МЖМБС талаптарына

сәйкес өтуін қамтамасыз ету

Оқу журналдары,

КТЖ

 

Жаппай

Құжаттармен танысу

Бөлім меңгерушілері

Анықтама

Директордың ОІЖ

жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

ОТҮ

ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Ағымдағы үлгерімнің

мониторингін

ұйымдастыру

 

Аттестациялық бағалардың уақытылы қойылуын тексеру, баға қоюдың

әділдігі, аралық

директорлық бақылаумен салыстыру

Оқытушылар

дың жұмысы

 

Тақырыптық

Теориялық

оқытуды

есепке алу

журналдарын

тексеру,

жиынтық

аттестаттау

ведомостарын

тексеру

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

Педагогика

лық

кадрлардың

жұмысын

бақылау

 

Жас оқытушы

мектебінің жұмысы

туралы

 

Жас оқытушы мектебін

өткізу сапасын бағалау

 

ӘО басшысының

жоспарына

сәйкес

мектептерді

өткізуді және

оқытушылардың

қатысуын

ұйымдастыру

Тақырыптық

Аталған

мектептердің

өткізілуін

талдау

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Кафедра күндерін

ұйымдастыру

 

Білім алушылардың

оқылатын пәндерге

қызығушылығын дамытуға кафедра күндерінің әсері,

білім деңгейін көтеру, білім алушылардың

дербестікке үйрету және

шығармашылығын дамыту

Кафедра

жұмысы

 

Тақырыптық

Сабақтар мен

дәрісханадан

тыс

іс-шараларға

қатысу

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Ақпараттық анықтама

Әдістемелік кеңесте

қарау

 

Тәрбие үрдісін

бақылау

 

Суицидтік

көріністердің алдын

алу бойынша жұмыс

Суицидалды көріністердің

алдын алу бойынша тәрбие жұмысын талдау

1-4 курс

Бағалау‑

бақылау

Профилактика

бойынша

жүргізілген

шараларды

талдау

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте қарау

 

қаңтар

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

ОТҮ ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Кітапхана жұмысы

Жұмыс жоспарын орындау

Кітапхананың

жұмыс жоспары

 

Жеке

Кітапхана

меңгерушісі

мен сұхбаттасу, құжаттармен

танысу

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарау

 

Білім

алушылардың

оқу

жетістіктеріні

ң мониторингі

 

Студенттерді аралық

аттестаттау (бірінші

жарты жылдық)

 

Пәндер бойынша

студенттердің білім сапасы мен оқып үйренгендігінің

деңгейін бағалау. Бірінші

жартыжылдықтағы аралық үлгерімді талдау

1-4 курс

Бақылау

бағалау

 

Емтихандар,

бақылау

жұмыстары

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Бұйрық, анықтама

директор жанындағы

кеңесте қарау

 

Тәжірибені

ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Оқу тәжірибесін

өткізуді тексеру

 

Тәжірибені ұйымдастыру

сапасын және жеке

тапсырмалардың

орындалуын тексеру

 

Оқу және

өндірістік

практика

бойынша

сабақтар, жеке

тапсырмалар

Тақырыптық

Сабаққа

қатысу, жеке

тапсырмаларды

бақылау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Оқытушылардың

өздігінен білім

алудың жеке

жоспарларын іске

асыруы

 

Өз білімдерін жетілдіру

тақырыптары бойынша

оқытушылардың

қызметін тексеру

Оқытушылар

дың жеке жоспар

бойынша жұмысы

 

Тақырыптық

Сабаққа

қатысу, сұхбат

 

Кафедра

меңгерушілері

 

Ақпараттық анықтама

Әкімшілік кеңесте

қарастыру

 

Тәрбие үрдісін

бақылау

 

Білім алушылардың

сабаққа қатысуы

 

1 семестр қорытындысы

бойынша білім

алушылардың сабақ өткізу

динамикасын анықтау. Рұқсаттама құрамын талдау

 

Кураторлардың

есебі

 

Тақырыптық

Есептерді

тексеру,

деректерді

әкімшілік

бақылау

деректерімен

салыстыру

 

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

ақпан

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын

және

талаптардың

орындалуын

бақылау

 

Музыка

кафедрасының

оқытушыларының

жұмысын

ұйымдастыру

 

Оқытушылардың жұмысын

талдау

 

оқытушылар

Тақырыптық

Оқу

сабақтарына

қатысу,

құжаттарды

талдау сұхбат

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

ОТҮ ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Контингенттің

сақталуы

 

Бірінші жартыжылдықтың

қорытындысы бойынша

контингенттің сақталуын талдау

Контингенттің

қозғалысы

бойынша

бұйрықтар

 

Бақылау

бағалау

 

Контингенттің

қозғалысы

бойынша

бұйрықтарына талдау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

 

Санитарлық гигиеналық

талаптарды орындау

бойынша асхана

қызметкерлерінің

қызметін тексеру

Тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша

СанЕмН сақтау

 

Тамақтандыруды

ұйымдастыру

бойынша

құжаттар

 

Шолу

Асхана

құжаттарын

және

мед.кітапшаны тексеру

 

Медицина

қызметкері

 

Ақпараттық анықтама

Әкімшілік кеңесте

қарастыру

 

Ғылыми –

әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Білім беру үдерісіне

педагогикалық

инновацияларды,

оқытудың белсенді

әдістерін енгізу

нәтижелілігі

 

Білім беру үдерісіне

педагогикалық

инновациялар мен жаңа білім беру

технологияларын,

оқытудың белсенді

әдістерін енгізу

нәтижелілігін талдау

Педагогикалық

инновациялық

білім беру

технологияларын енгізу

бойынша жұмыс

 

Тақырыптық

Сабаққа

қатысу,

ОӘК оқу

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарау

 

Тәрбие үрдісін

бақылау

 

Профилактикалық

кеңестің қызметі

 

Профилактикалық кеңес қызметінің жұмысын талдау

Профилактика

лық қызмет

бойынша

құжаттар

Тақырыптық

Құжаттармен

танысу

 

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру.

наурыз

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын

және

талаптардың

орындалуын

бақылау

 

Технология

кафедрасының

оқытушыларының

жұмысын

ұйымдастыру

 

Оқытушылардың жұмысын

талдау

 

оқытушылар

Тақырыптық

Оқу

сабақтарына

қатысу,

құжаттарды

талдау

сұхбаттасу

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

ОТҮ ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Қолданбалы

бакалавриатты енгізу

бойынша колледждің

әдістемелік қызметінің

жұмысы

 

Колледжде кредиттік

технологияны енгізу

бойынша әдістемелік

қызметтің жұмысын талдау

 

Әдіскер қызметі,

әдіскер

құжаттары

 

Тақырыптық

Әдіскер

қызметін

талдау,

құжаттарды

жүргізу сапасы

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

жанындағы кеңесте

қарастыру.

 

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Педагогтарды

аттестаттау

 

Оқытушылар

құжаттарының

аттестаттауға дайындығын,

олардың аттестаттауға

сәйкестігін тексеру

 

Аттестациялау -

шы педагогтар

 

Тақырыптық

Аттестаттау

жоспарына

сәйкес

аттестаттаушы

педагогтардың

қызметін

талдау

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

Оқу

құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

 

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

 

Оқу жоспары мен МЖМБС

талаптарына сәйкес

бағдарламалық

материалдың өтуін

қамтамасыз ету

 

Оқу

журналдары,

КТЖ

 

Жаппай

Құжаттармен

танысу

 

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

Тәрбие үрдісін

бақылау

Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу

Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша тәрбие жұмысын

талдау

 

1-4 курс

Бақылау бағалау

Алдын алу

бойынша

жүргізілген

шараларды

талдау

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру.

сәуір

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын

және

талаптардың

орындалуын

бақылау

 

Орыс тілі пәндері

кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

 

Оқу жоспары мен МЖМБС

талаптарына сәйкес

бағдарламалық

материалдың өтуін

қамтамасыз ету

 

Оқу

журналдары,

КТЖ

 

Жаппай

Құжаттармен

танысу

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директордың ОЖ

жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

ОТҮ ұйымдастыру

жағдайын

бақылау

 

Білім беру мақсатында

АКТ-ны қолдану

 

Оқу үдерісін ұйымдастыру

кезінде оқытушылардың

АКТ-ны қолдануы

Таныстырылым

дар (презентациялар), бейне және аудио жазбалардың

болуы

Тақырыптық медиамен

қамтамасыз

етуді зерттеу

 

Сабаққа

қатысу, аудио

Директордың

АКТ жөніндегі

орынбасары

Анықтама

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру.

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Колледждің бірыңғай

әдістемелік

тақырыбын іске асыру

 

Оқытушылардың жұмысы,

құжаттама

 

Жеке

Құжаттарды

тексеру,

сабақтарға

қатысу

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

ӘО жетекшісі Анықтама.

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру

Оқу

құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

 

Оқу журналдарының

жағдайы

 

Журналдарды рәсімдеу

кезінде бірыңғай

талаптарды сақтау.

Журналдарды толтыру сапасын талдау.

Журналдар

Жаппай

Журналдарды

толтыру

сапасын

тексеру

Бөлім

меңгерушілері

Анықтама

Директордың ОЖ

жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

Тәрбие үрдісін

бақылау

 

Топтардың жаңа

кураторларының

қызметін тексеру

 

Жұмыс жүйесін зерделеу

Топ кураторлары

Жеке

Құжаттарды

тексеру,

сұхбаттасу

 

Директордың

ТЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

мамыр

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Педагогикалы

қ кадрлардың

жұмысын

бақылау

 

Білім беруді жаңарту

жағдайында кәсіби

құзыреттілікті арттыру

 

Мұғалімдердің конкурстар

мен іс-шараларға қатысуын

талдау

 

Педагогикалық

құрамы

 

Тақырыптық

Сұхбаттасу,

қатысу

мониторингі

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама.

Әдістемелік кеңесте

қарастыру

 

МЖМБС

талаптарыны

ң орындалуын

бақылау

 

Педагогика және психология пәндер

кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

 

Оқытушылардың ББД

қалыптастыруы бойынша

жұмысын талдау

 

ОТҮ жағдайы

Жаппай

Сабаққа

қатысу.

Әңгімелесу,

құжаттарды

тексеру

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама.

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру

 

Оқу

құжаттамасы

ның

жүргізілуін

бақылау

 

Дене тәрбиесі

кафедрасы

оқытушыларының

қызметін тексеру

 

Оқу жоспары мен МЖМБС

талаптарына сәйкес

бағдарламалық

материалдың өтуін

қамтамасыз ету

 

Оқу

журналдары,

КТЖ

 

Жаппай

Құжаттармен

танысу

 

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама

Директордың ОЖ

жөніндегі орынбасары

маңындағы кеңесте

қарастыру

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын

және

талаптардың орындалуын

бақылау

 

 

Оқу және өндірістік

практикаларды

өткізуді бақылау

 

Тәжірибені ұйымдастыру

және жеке тапсырмаларды

орындау сапасын тексеру

 

Тәжірибе

бойынша

сабақтар, жеке

тапсырмалар

 

Тақырыптық

Сабаққа

қатысу, жеке

тапсырмаларды

бақылау

 

Бөлім

меңгерушілері

 

Анықтама.

Директордың

маңындағы кеңесте

қарастыру

 

маусым

КІБ

бағыты

 

Бақылауға жататын

мәселелер

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

 

Бақылау

нысаны

 

Бақылау

әдістері

 

Жауапты

Аяқтау түрі,

қорытынды

 

Ғылыми әдістемелік

жұмысты

бақылау

 

Оқытушылардың

Ұйымдастырушылық әдістемелік

қажеттілігі

 

Оқытушылардың

колледждегі әдістемелік

жұмысқа

қанағаттанушылық

деңгейін талдау.

Оқытушылардың

әдістемелік қажеттіліктерін

анықтау

Оқытушылар

Мониторинг

Сауалнама,

сауал-сұрақ

жүргізу,

сұхбаттасу

 

Директордың

ОӘЖ, жөніндегі

орынбасары

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

Оқу пәндерін

оқыту

жағдайын және

талаптардың

орындалуын

бақылау

Сырттай оқу

бөлімінде білім беру

үдерісін

ұйымдастыру

 

Сырттай бөлімшенің

жұмысын, номенклатураға

сәйкес құжаттарды

жүргізуді бағалау

 

Сырттай бөлім

бойынша

құжаттарды

жүргізу

 

Бақылау бағалау

 

Құжаттаманы

талдау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

Оқу

құжаттамасын

ың жүргізілуін

бақылау

 

Оқу бітірушілердің

дипломдарын

ресімдеуді бақылау

 

Дипломдардың дұрыс және

уақтылы рәсімделуі.

Бұйрықтардың уақытылы

рәсімделуі.

Дипломдар,

бұйрықтар

 

Жаппай

Диплом беру

кітабы,

шығарылым

бойынша

бұйрықтар

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары

 

Анықтама. Әкімшілік

кеңесте қарастыру

 

МЖМБС

талаптарының

орындалуын

бақылау

 

Оқу үрдісінің

нәтижелілігін зерттеу

 

Түлектердің білім деңгейін

талдау

 

ҚА нәтижелері

Бақылау

бағалау

 

Хаттамаларды

талдау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Бөлім

меңгерушілері

МҚА төрағалардың

есептері

 

 

Білім беру үдерісінің

сапасы

 

Оқу жылының соңында пәндер бойынша білім

алушылардың білім сапасы мен оқу деңгейін бағалау.

1-4 курс

Бақылау бағалау

 

Аралық

аттестацияны

талдау, аралық

директорлық

бақылау

 

Директордың

ОІЖ жөніндегі

орынбасары,

Бөлім

меңгерушілері

Сандық есеп

 

 

 

КОЛЛЕДЖБЕН БАЙЛАНЫС
Мекен-жайы: Қазақстан 090000, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 173
Телефон: (7112) 24-03-72, 24-01-73, 24-03-45, 31-40-46
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОҚУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының «Ж.Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 173

БСН 990940002548
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6096512F0007757685
"ForteBank" АҚ Орал қаласындағы филиалы. кбе 16
Клиент үшін бірегей код: СEA2272374

Бүгін 163

Кеше 342

Осы аптада 1584

Осы айда 2150

Барлығы 165849

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Посмотреть на карте Уральска